روحاني مجاهد و مبارز سيد محمد طباطبايي
میرزا سید محمد طباطبائی (۱۲۹۹ - ۱۲۲۱ هجری شمسی) معروف به آقا سید محمد طباطبائی سنگلجی از مجتهدان شیعه و از آزادیخواهان و رهبران جنبش مشروطه ایران. در آغاز جنبش مشروطه همراه با سید عبدالله بهبهانی، به مخالفت با عینالدوله و استبداد پرداخت. در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم شرکت داشت. پس از توپ بستن به مجلس دستگیر و به خراسان تبعید شد. با پیروزی مشروطهخواهان به تهران بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. در هنگام جنگ جهانی اول به قم، کرمانشاه و استانبول رفت و سپس به تهران بازگشت و پس از مدتی درگذشت. آرامگاه او در عبدالعظیم واقع است.
نظرات کاربران
UserName