شهید محمد کارور
.شهید محمد رضا کارور. فرمانده گردان مالک اشتر لشگر حضرت رسول (ص) زمان شهادت: عملیات خیبر
نظرات کاربران
UserName