جزیره مجنون
.جزیره مجنون منطقهای است در استان بصره عراق که در نزدیکی میدان نفتی مجنون و شهر قرنه قرار دارد. دو رود دجله و فرات در این منطقه به هم میپیوندند و سرچشمه اروندرود را پدید میآورند.این منطقه در جنگ ایران و عراق توسط هواپیماهای عراق بمباران شیمیایی شد.
نظرات کاربران
UserName