الله سبحانه و تعالي
اللّه نام خدا در زبان عربی است و مسلمانان الله را تنها خدا در عالم میدانند. این واژه را عربزبانان مسیحی و یهودی نیز در اشاره به خدا بهکار میبردند؛ ولی در مغربزمین، این کلمه بدلیل بهکارگیری توسط مسلمانان شهرت یافتهاست. این کلمه توسط اعراب بتپرست پیش از اسلام نیز برای اشاره به یکی از خدایان خالق استعمال میشده است. مفاهیمی که به کلمه الّله نسبت داده شده در بین مکاتب مختلف تفاوتهایی با هم دارد. قبل از اسلام الّله تنها خدا نبود، بلکه یاران و همراهانی، پسران و دخترانی داشت. این مفاهیم با ظهور اسلام به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در اسلام، الّله نام برتر خداوند بوده؛ باور مسلمانان این است که تمامی نامهای دیگر الهی به این نام اشاره میکنند.
نظرات کاربران
UserName