كتيبه عاشورا
پارچه‏هايى مشكى كه مزين به اشعارمحتشم كاشانى‏است و با خط نستعليق نوشته‏شده و در ايام محرم و ساير روزهاى سوگوارى،مساجد،حسينيه‏ها،تكايا و مجالسى را كه‏در آنها اقامه عزا مى‏شود،سياهپوش مى‏كنند.در اين اشعار،اغلب از همان تركيب‏بندمعروف محتشم(باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است)استفاده مى‏شود.البته‏كتيبه،به هر نوع نوشته هم گفته مى‏شود كه در ساختمانها به كار مى‏رود.آنچه با خط نسخ‏يا نستعليق و يا به خط طغرا و يا به خط كوفى بر دوره ديوار مساجد و مقابر و اماكن متبركه‏يا سر در دروازه امرا و بزرگان نويسند،يا نقش كنند..كتيبه‏نويسى از هنرهاى عمده،دربخش خطاطى است و خطاطان معروفى هنر دينى خويش را در كتيبه‏هاى مساجد وبناهاى مذهبى تجلى داده‏اند.
نظرات کاربران
UserName