سوره القلم
سوره قلم سوره ۶۸ از قرآن است و ۵۲ آیه دارد. قلم، زبان وبیان، عقل ومعرفت انسانیت است ،قلم بیان کننده فکر واندیشه وشخصیت صاحب قلم است. قلم زبان دوم انسانها است، بیانگر فرهنگ وهویت ملتهاست، ترسیم کننده خطوط فکری وسیاسی و حلقه وصل فرهنگ ها واندیشه هاست، انتقال دهنده فکر وفرهنگ به نسلهای حاضر وآینده است و در نهایت هدایت گر عقلها ومغزهاست.
نظرات کاربران
UserName