آیت الله سیدعلی حسینی سیستانی
سیدعلی حسینی سیستانی از مراجع تقلید شیعه و ساکن نجف است. در روز ۱۳ مرداد ۱۳۰۹ در شهر مشهد متولد گردید. خاندان ایشان که از سادات حسینی میباشند در عهد صفوی در اصفهان میزیستند که از طرف سلطان حسین صفوی جدّ اعلی ایشان سید محمد را به منصب شیخ الاسلامی در سیستان منصوب نمود و ایشان به آنجا منتقل شده و با خانواده شان در آنجا سکنی گزیدند. او در پنج سالگی به تعلیم قرآن کریم پرداخت، سپس وارد مدرسه دار التعلیم دینی به منظور آموزش علوم دینی شد که در این مدت خوشنویسی را از استاد فن ایشان آموخت. در سال ۱۳۶۰ هـ. ق به امر پدرش شروع به آموختن مقدمات علوم حوزوی نمود که مجموعهای از دروس ادبی همچون شرح الفیه ابن مالک، مغنی ابن هشام مطول تفتازانی مقامات حریری و شرح النظام را نزد مرحوم ادیب نیشابوری و بعضی دیگر از اساتید فن پرداخت. در سال ۱۳۲۷ به شهر قم مهاجرت نموده و از محضر مرجع بزرگ آیتالله بروجردی در فقه و اصول بهرهٔ برد و از دانش و معرفت فقهی او بویژه در علم رجال و حدیث استفادهٔ نمود. وی همچنین در دروس سید حجت کوه کمرهای و تعدادی از علمای معروف آن دوره شرکت جست. ـعـد از فوت آیت ا
نظرات کاربران
UserName