فوك در آب
خوکان دریایی گروه وسیعی از جانوران پستانداران نیمه آبزی و باله داری هستند که گونه هایی مانند گراز دریایی، فک خزدار، شیر دریایی، فک گوشدار، فک بیگوش و برخی گونههایی از این دست را در بر میگیرد.
نظرات کاربران
UserName