چند گوريل
گوريل GORILLA بزرگ ترين ميمون است. گوريل گياهخوار است و به شكل اجتماعي زندگي مي كند. ولي در عين حال جانوري خجالتي است. گوريل ساكن آفريقا است. گوريل سه زيرگونه دارد كه عبارتند از: گوريل سرزمين هاي پست غربي، گوريل كوهستاني كه در خطر انقراض قرار دارد و گوريل سرزمين هاي پست شرقي. گوريل ها ميمون هاي ساكت و بزرگ و نجيب و آرامي هستند كه در آفريقا زندگي مي كنند. اگر چه گوريل ها معمولاً به صورت قاتلاني وحشتناك تصوير مي شوند، اما در واقع آنها گياهخواراني صلح طلب و خجالتي هستند. اين پستانداران بزرگ و باشكوه به خاطر از دست دادن محيط زندگيشان درخطر انقراض قرار دارند. گوريل ها دستان خيلي بلند (دست هايشان بلندتر از پاهايشان است) و يك بدن بزرگ با قفسه سينه پهن دارند. گوريل هاي نر خيلي بزرگ تر از گوريل هاي ماده هستند و تقريباً دو برابر وزن آنها را دارند. گوريل هاي نر بزرگسال، پشت نقره اي هم ناميده مي شوند. به خاطر اين كه آنها بعد از سن 12 سالگي تكه وصله مانندي به شكل زين از موي نقره اي بر پشتشان پيدا مي كنند.
نظرات کاربران
UserName