شير دادن به بچه ميمون
ميمون ها از راسته پستانداران هستند كه آنها بي دم هستند، دست هاي بلند و قفسه سينه پهن دارند. آنها از نظر كالبد شناسي (آناتومي) شبيه به انسان ها هستند. ميمون ها شامل گوريل ها، شامپانزه ها، اورانگوتان ها، ميمون هاي درازدست (gibbons) و سيامنگ ها (siamangs) مي شوند. ميمون هاي اوليه در طول عصر ميوسن (هفت تا 26 ميليون سال قبل) تكامل پيدا كردند. فسيل هاي اين ميمون هاي اوليه در آفريقا، آسيا و اروپا پيدا شده است.
نظرات کاربران
UserName