هواپيماي شخصي
هواپیما هواگردی سنگینتر از هوا است. در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال میگذرد ایجاد نیروی برآر میکند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در میآید.این نیرو چیزی معادل وزن هواپیما و وزن مسافران به بالا وارد میشود. هواپیماهارا میتوان از نظر کاربرد به دو دسته بخش کرد: هواپیمای نظامی و هواپیمای غیرنظامی. هواپیماهای غیرنظامی نیز گستره وسیعی دارند و برای جابجائی مسافر یا بار و نیز تفریح و پژوهش و خدمات بهکار میروند. استفاده نظامی از هواپیمای غیرنظامی برپایه قانونهای بینالمللی ممنوع است ولی گاه کشورها مخفیانه چنین میکنند. برخی از هواپیماهای نظامی قدیمی با تغییراتی برای تفریح و پژوهش به هواپیمای غیرنظامی تبدیل شدهاند.
نظرات کاربران
UserName