يك لاك پشت بزرگ
لاکپشتها یا کَشَفها خزندگانی هستند از راستهٔ سنگپشتسانان (Testudines). بیشتر بدن لاکپشتها بهوسیله یک استخوان یا صدف غضروفی حفاظت شدهاست. این استخوان یا صدف از دندههای آنها مشتق شده است. لاکپشتها جزو جانوران خونسرد هستند. صدف لاکپشت از صفحههای شاخی تشکیل شده است که استخوان را میپوشانند.ستون مهرهها٬ دندهها و چند استخوان دیگر لاکپشت به سطح داخلی این لاک متصلاند.همین باعث میشود که لاکپشتها موجودات بسیار کندرو و سنگینی باشند.
نظرات کاربران
UserName