نماد داس و چکش
داس و چکش (☭) یکی از نمادهای کمونیستی است و کاربرد آن از سوی فرد یا یک گروه نشانگر گرایش آن فرد یا گروه به مرام کمونیسم است. این نماد داسی را نشان میدهد که بر روی یک چکش قرار گرفتهاست. در این نماد، داس نشانه کشاورزان و چکش نشانه طبقه کارگران صنعتی است و کنار هم نهادن این دو ابزار نشانهای از یکپارچگی کارگران صنایع و کشاورزان است. این نماد در زمان انقلاب بلشویک ابداع شد و استفاده از آن در پرچم اتحاد جماهیر شوروی به آشنایی جهانیان با آن انجامید. دیگر پرچمها و نشانها نیز از نماد داس و چکش استفاده کردهاند. مرغابی یکی از اولین گونههای پرندگان است که توسط آدمی اهلی شدهاست.
نظرات کاربران
UserName