روباه
روباه جانوری از تیرهٔ سگسانان است. روباه تقریباً در همه جای دنیا زندگی میکند. روباه در نواحی قطبی در جلگههای بی درخت شمال ودور نیز به سر میبرد. در سراسر دنیا روباها به رنگهای مختلف دیده میشوند. در بیابانهای آفریقا و در خاورمیانه در کویرها ودر دشتهای خشک نیز روبا زندگی میکند. روباه سرخ در اروپا، آفریقا، ودر آسیا و آمریکای شمالی به سر میبرند. همه روباهان سرخ، سرخ نیستند. در بعضی جاها روباهان را نیز برای پوستشان پرورش میدهند. پوشش روباه نقرهای مخصوصاً بواسطهٔ پوستش با ارزش است. روباهان قطبی میتوانند رنگ سفید یا آبی داشته باشند. هر دونوع بواسطهٔ تغییر فصلهای سال تغییر میکنند. شبیه زمین اطراف آنها، روباه سفید در تابستان به رنگ قهوهای در میآید وبه رنگ محیط اطراف خود در میآید.
نظرات کاربران
UserName