استاديوم ورزشي
ورزشگاه یا استادیوم یا استیدیم محلی است که معمولاً برای برگزاری (در فضای آزاد) مسابقات ورزشی، کنسرتها و یا دیگر برنامههای نمایشی از آن استفاده میشود. استادیومها از یک محوطه اصلی یا زمین بازی، که پیرامون آن محلهای قرار دارد که تماشاگران و یا بینندگان برنامه بطور ایستاده یا نشسته قادر خواهند بود آن مراسم را تماشا کنند.
نظرات کاربران
UserName