زنبور
زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پردهبالان است. در جهان حدود ۲۰٬۰۰۰ گونه زنبور وجود دارد. زنبورها گردهٔ گلها را جمعآوری میکنند. این حشره را در همه جای دنیا بجز قطب جنوب میتوان یافت.به نظر میآید که عمل گردافشانی بسیار پیشتر از اینکه توسط زنبورها انجام شود، توسط حشرات راستهٔ قاببالان مانند سوسک گردهافشان انجام میشدهاست. زنبورها به عنوان عامل گردهافشانی، از لحاظ رفتار و خصوصیات بدنی با یکدیگر متفاوت هستند. زنبورها برای گردهافشانی نسبت به حشراتی دیگر مانند پروانهها، سوسکها و ... به طور کلی مناسبتر هستند. برخی از زنبورها زندگی اجتماعی دارند. این به آن معنی است که آنها در گروههای سازمان یافته زندگی میکنند. زنبور عسل گونهای از زنبورها است که زندگی اجتماعی دارد. زنبورهای عسل در محلی بنام کندو زندگی میکنند.
نظرات کاربران
UserName