خلبان در هواپيما
خلبان (یا هوانورد) کسی است که بهخاطر شغلش یا برای تفریح به هدایت هواپیما یا دیگر وسائل پروازی میپردازد. خَلَبان یا خلهبان در واژه به معنای سکاندار است. خلبان را پیشتر در فارسی آویاتور یا پیلوت میگفتند. داشتن شغل خلبانی نیازمند آموزشهای منظم و داشتن گواهینامه خلبانی است. بسیاری به خلبانی به صورت آماتور و غیر حرفهای میپردازند. خلبانی برخی از وسائل پروازی مانند هواپیمای فوق سبک نیاز به گواهینامه خلبانی ندارد.
نظرات کاربران
UserName