پاها و خرطوم فيل
خرطوم فیل بسیار حساس است: فیلهایی که میخواهند جفتگیری کنند خرطومهایشان را در هم حلقه میکنند.فیلهای مادر وقت زیادی را صرف لمس و نوازش بچه هایشان میکنند.آنها این کار را با خرطومهایشان انجام میدهند.این نوازش فیل برای بچه فیل بسیار مهم است.بچهای که نوازش نشود به اندازهٔ بچهای که تماس زیادی با مادرش داشته باشد رشد نمیکند.
نظرات کاربران
UserName