فيل و صاحبش
گذشته از اندازهٔ فیلها٬ دو چیز دیگر که آنها را از بقیهٔ پستان داران متمایز میکند٬ خرطوم و عاج آنهاست.خرطوم٬ بینی فیل است. خرطوم استخوان ندارد ولی ماهیچهای است و یک یا دو لب انگشت در نوک آن وجود دارد.فیلها از خرطوم برای نفس کشیدن و آب خوردن استفاده میکنند٬ به این صورت که ابتدا آب را بالا میکشد و سپس آن را از گلویش پایین میفرستد.خرطوم فیل مثل دست نیز عمل میکند.هم آنقدر قوی است که میتواند شاخههای پربرگ را با آنها بشکند و هم آنقدر دقیق که میتواند میوهای به کوچکی تمشک را با آن بردارد.
نظرات کاربران
UserName