دلفين زير آب
دلفینها میتوانند طیف گستردهای از امواج صوتی را با بهرهگیری از کیسههای هوایی که در زیر سوراخ تنفسی سرشان جای دارند، تولید کنند. این جانوران توسط سوت زدن و تولید صداهای تپشی ناگهانی با هم ارتباط برقرار میکنند؛ با این حال منشا و گسترهی این توانایی ناشناخته است. بعضی دلفینها برای خود سوت یکتایی دارند که مانند امضای شخصی آنها است و با آن میتوانند خود را مشخص کنند. دلفینها صدای دیگری نیز تولید میکنند که نوعی تیک کوتاه است و برای موقعیت یابی صوتی به کار میرود. این صدا جهتدار است و اغلب به صورت یک سری دنباله دار پدیدار میشود که تعداد آن با نزدیک شدن جانور به شی مورد نظر خود افزایش مییابد. این تیکها از جمله بلند ترین صداهای تولید شده توسط جانوران دریایی است.
نظرات کاربران
UserName