كروكوديل در بيابان
تمساح اغلب از مهرهداران دیگر مانند انواع ماهیها، خزندهها و پستانداران و بعضی وقتها از بیمهرگانی مانند صدفها و سختپوستان با توجه به گونههای خود تغذیه میکنند. تمساح شجره تاریخی دارد و از زمانهای دور وجود داشته و این اعتقاد وجود دارد که از زمان دایناسورها به این طرف تغییرات ناچیزی داشتهاست. کروکودیل مانند سایر موجودات ساکن در رودخانهها و دریاچهها و سرزمینهای مرطوب در آبهای شیرین و گاهی در آبهای کمی شور زندگی میکند.
نظرات کاربران
UserName