دلفين سفيد زيبا
دلفینها اجتماعی اند و در گروههایی با جمعیتهای گوناگون زندگی میکنند. جمعیت یک گروه گاه به ۱۰۰ عدد دلفین میرسد. دلفینها با سوت زدن وتولید صدا با هم ارتباط برقرار میکنند. آنها همچنین صداهای فراصوت را برای موقعیت یابی صوتی به کار میبرند. با آنکه عضویت در گروهها انجصاری نیست و از گروههای دیگر نیز میتوانند وارد یک گروه شوند، دلفینها حس همبستگی اجتماعی قویای دارند و در کنار دیگر اعضای گروه که زخمی یا بیمار شده اند میمانند و حتي آنها را به سطح آب میرسانند تا نفس بکشند.
نظرات کاربران
UserName