دانش و فن آوري
فناوري هوافضا به مجموعه دانشها و فناوريهاي مرتبط با هوا و فضا گفته مي‌شود.بطور ويژه مبحث هوانوردي و فضانوردي زير مجموعه اين فناوري هستند.تاريخچه اين فناوري به زمان تلاش هاي ابتدايي براي پرواز ، اختراع هواپيما و ساخت اولين موشک ها بر مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName