تصويري از تيم ملي واليبال چين
سرویس زدن در واليبال : سرویس عملی است که به منظور وارد کردن توپ در بازی به کار میرود. در هنگام سرویس زدن باید به نکات زیر توجه کرد: 1- هنگام ضربه زدن به توپ (سرویس)حتما باید توپ را به اندازه کافی و به دور از هر دودست پرتاب کرد و با یک دست به توپ ضربه زده شود. 2- هنگام سرویس زدن نباید پاها را روی خط و یا درون زمین خودی قرار داد و باید از خط فاصله داشته باشد. 3- توپ حتماً باید از تور عبور کرده و درون زمین حریف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرویس زدن توپ به تور برخورد میکرد خطا محسوب میشد ولی در حال حاضر خطایی محسوب نمیشود).
نظرات کاربران
UserName