گلهاي زيبا داخل جعبه هاي هديه
آيا زبان گلها را مي دانيد ؟ آيا مي دانيد كدام گل را براي بيان منظور خود به كار ببريد ؟ زبان گلها : گل سرخ : نماد عشق است .گل رز قرمز : نمادي از عشق رويايي و عميق است .گل رز صورتي :نمادي از عشق فنا پذير است .گل رز سفيد : نمادي از عشق پاك است .گل رز زرد : نمادي از عشق از دست رفته يا عشق گذشته است . گل لاله :براي بيان عشق ،احترام ، تشكر و جاودانگي به كار مي رود . گل لاله ارغواني : نمادي از عشق بي پايان و نخستين عشق است.گل لاله قرمز : نمادي از شادي و پايبند بودن در عشق است .گل لاله صورتي : نمادي از زن زيبا ،عشق و شادي است . گل لاله زرد : نمادي از عزيز داشتن ، سلامتي و اشرافيت است .
نظرات کاربران
UserName