مجسمه هرکول بيستون
پيکره هرکول در کناره شاهراه شرقي-غربي جاده ابريشم يا جاده بزرگ خراسان در محوطه تاريخي بيستون نزديک کرمانشاه از سنگ تراشيده شده است.در دوران اشکانيان هرکول يکي از محبوب ترين خدايان بود که اغلب به صورت پيکره‌هاي گلي و سنگي نشان داده مي‌شد. تنديس هرکول شخصي نيرومند کاملاً عرياني با موي و ريش مجعد در حال استراحت را بر روي پوست شيري نشان مي‌دهد که بر سکويي به طول ?/?? متر به پهلوي چپ به طور نيم خيز به آرنج تکيه نموده و در دست چپ پياله‌اي دارد که تا نزديک صورت نگه داشته است و نيز دست راستش برروي پاي راست قرار گرفته و پاي چپ را تکيه گاه پاي ديگر نموده است . طول مجسمه ?/?? متر که به طور برجسته از سنگ کوه تراشيده شده و از طرف پشت به کوه متصل است . در عقب مجسمه نقوش و کتيبه‌اي به زبان يوناني قديم بر روي سنگ نقش شده است نقوش آن شامل درخت زيتوني است که از شاخه آن کماندان و تيرداني آويزان شده است . در کنار اين درخت گرز مخروطي شکل گره داري حجاري شده که برجستگي آن نسبت به ساير نقوش بيشتراست . کتيبه به خط يوناني قديم در هفت سطر بر روي لوحي به ابعاد ?? × ?? سانتيمتر که نماي آن به شکل معابد يوناني ساخته شده نوشته اند .زمان ساخت مجسمه سال ??? ق.م تعيين مي‌شود اين تاريخ با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکاني ( اشک نهم ???-??? ق.م ) منطبق مي‌باشد . در زير تنه هرکول نقش شيري ديده مي‌شود که در ازاي آن از سر تا دم ??? سانتيمتر و بلندي دم آن ??? سانتيمتر است.
نظرات کاربران
UserName