سفالگري اسلامي
تسخير تبريز توسط سلطان سليم در سال 1514/920و به دنبال آن تصرف دمشق و قاهره در سال 1517/923، باعث شد که عثماني ها به مقادير زيادي از چيني الات چيني دسترسي يابند و متعاقباً آن ها را به قصر توپقاپي سراي منتقل سازند. در نتيجه، سفالگران ايزنيک به گستره اي از طرح ها دسترسي يافتند که تا پيش از آن، هيچ گاه به آن ها برخورد نکرده بودند. در ميان طرح هايي که بسيار نزد سفالگران ايزنيک محبوبيت يافت، طرح چيني مربوط به اوايل قرن پانزدهم / نهم بود که در آن، سه خوشه ي انگور در ميان برگ هاي تاک تصوير مي شد.
نظرات کاربران
UserName