سفالگري اسلامي
لعاب درخشان طلايي رنگ، تبديل به رنگ ارغواني غني و درخشاني شد و اين عاملي بود که بر تأثير تجملاتي اشيايي نفيس افزود. تزيينات شامل حيوانات (در اين جا آهو و روباه)، پرندگان، درخت سرو و گونه هاي متنوعي از گل ها بود که به صورت فشرده ولي با سبکي ظريف و طبيعت گرايانه تصوير مي شدند. مطمئناً اين نوع طرح ها از حاشيه هاي طلايي تذهيب کاري شده در کتاب هاي آن دوران، اقتباس گشته، چرا که فرم رسمي اسليمي (فرم منظم اسليمي) در اطراف لبه ي ظرف را مي توان به عنوان قابي براي صفحه ي نخست و يا تصاوير کتاب ها در نظر گرفت.
نظرات کاربران
UserName