سفالگري اسلامي
تلفيقي که در اين ظرف با شکوه صورت گرفته، برخلاف مورد پيشين ، چندان پيچيده نيست، ولي تنوعي جالب و تأثير گذار را در همان موضوع ايجاد کرده است. در اين جا دو قرقاولي که در وسط گل هاي شقايق درون شمشه ي مرکزي تصوير شده، با زحمت و دقت زياد از روي طرح هاي ظروف آبي – سفيد چيني کپي شده؛ اين در حالي است که طرح کم رنگ مرکزي در نوک ستاره ي داخلي، از طرح هاي قالب ريزي شده ي سراميک هاي چيني قرن شانزدهم / دهم اقتباس شده است. دو ستاره ي هشت سرکه آن ها را احاطه کرده، نشان دهنده ي بخشي از فرهنگ اسلامي به ارث رسيده به سفالگران ايراني و گرايش سنتي اسلام به الگوهاي هندي است. در تعدادي ديگر از اشيا دوره ي صفوي، اين عناصر به خوبي در کنار هم قرار گرفته و با يکديگر تلفيق شده اند.
نظرات کاربران
UserName