سفالگري اسلامي
آلبارلو (Albarello) نامي است که به کوزه هاي کمر باريک حاوي مواد دارويي اطلاق مي شد که در ايتاليا از قرن پانزدهم / نهم به بعد رواج داشته اند. کتيبه اي (خط نگاره) که بر روي نمونه ي موجود آلبارلو از ايتاليا نوشته شده، نشان دهنده ي اين نکته است که از اين نوع ظرف، ابتدا در ادويه فروشي ها و يا داروخانه ي بيمارستان ها استفاده مي شده است. فرم اصلي اين ظرف، متعلق به جهان اسلام است و يکي از اولين نمونه هاي موجود، مربوط به قرن سيزدهم / هفتم سوريه است که اکنون در موزه ي اشمولين نگه داري مي شود، هيچ يک از نمونه هاي اسلامي باي مانده از اين نوع ظرف، داراي خط نگاره نيستند.
نظرات کاربران
UserName