سفالگري اسلامي
اين نمونه ي قديمي آثار سفالي آبي – سفيد متعلق به دوران صفوي، آشکارا چگونگي تلفيق سبک ها و سنت هاي گوناگون را توسط صنعتگران سفالگر آن دوره نشان مي دهد. نهر و غازهايي که در کنار آن ايستاده اند و درخت شکوفه دار، عناصري هستند که مستقيماً از چيني آلات آبي – سفيد چين، اقتباس شده؛ همچنان که در منظره ي بالايي، پرندگان، ابراهاي پيچان و گل نيلوفر از چنين اقتباسي مايه گرفته اند. همچنين لبه ي قهوه اي رنگ ظروف که به وفور در چيني آلات قرن هفدهم / يازدهم چين يافت مي شود، حاصل چين اقتباس هايي است. درخت سرو مرکزي و گل زنبق در سمت راست ظرف، از سنت اي لعاب زرين فام گرفته شده که در نهايت ريشه ي آن را در مي توان در تذهيب کاري هاي کتب يافت. گل هاي ميخک در سمت چپ، از جمله عناصر کمياب ظروف آبي – سفيد ايراني هستند.
نظرات کاربران
UserName