سفالگري اسلامي
فرم اين موجود فيلي شکل (Elephant kendi) مستقيماً از چيني آلات [دوره ي] مينگ (Ming) گرفته شده است. مجموعه ي توپقاپي در حدود ده نمونه از اين ظروف را دارا است و يک نمونه از آن نيز در مجموعه اي از چيني آلاتي که در سال 1617/1026 به آرامگاه شاه اسماعيل اور در اردبيل هديه ي داده شد، موجود است قنديل هاي چيني از آب خوريهاي بودايي معروف به کندي(kundi) اقتباس شده و قنديل فيلي شکل احتمالاً، در اواخر قرن شانزدهم / دهم به سرزمين هاي غربي با هدف رواج نزد بودائيان شبه قاره هند، [به عنوان کالا] صادر شده بودند. به نظر مي رسد در ايران و ترکيه اين ظروف تغييري در عادات عاميانه نوشيدن ايجاد نکرده و احتمالاً داراي کارکرد تزييني صرف بوده اند.
نظرات کاربران
UserName