سفالگري اسلامي
اين که لعاب زرين فام دقيقاً در چه تاريخي در اسپانيا توليد شده، مشخص نيست؛ قدر مسلم اين که ظروف با لعاب زرين فام از قرن سيزدهم/هفتم تا دوران اخير، محصولاتي رايج و بسيار مورد پسند بوده اند. پيش از استيلاي دوباره ي مسير حيان بر جنوب اسپانيا، ظروف زرين فام در شهرهاي مالاگا(Malaga)، موچيا(Murcia)، آلمريا(Almeria) و احتمالاً در قرطبه(Granada) توليد مي شوند. با وجود اين، در قرن چهاردهم/هشتم با حمايت و تشويق حاميان مسيحي، سفالگران مراکشي رهسپار شمال شده و تحت حمايت محلي خانواده اي در آن منطقه به نام بويل(BuylFamily) سفالگري در مانيسس در نزديکي بلنسيه(Valencia) در سال 1400/803 در زمينه ي توليد ظروف زرين فام، رقيب خود مالاگا را از دور خارج ساخت. در اين ظروف به اصطلاح اسپانيايي- مراکشي، ماده جلادهنده معمولاً با آبي کبالت (آبي مشکي) درون لعاب ترکيب مي گشت و بر روي لعاب قلع نقاشي مي شد. اين سه عنصر، هر سه از پيشرفت هاي تکنيکي اوايل دوران اسلامي، به دست آمده بودند
نظرات کاربران
UserName