سفالگري اسلامي
بازسازي مناطق وسيعي از شهر قديمي دمشق در سال 1960/1380، به کشف صدها قطعه از چيني آلات وارد شده از چين به سوريه پس از قرن چهاردهم/ هشتم انجاميد؛ قطعاتي که در آن زمان بسيار مورد استقبال قرار گرفته بودند. در ميان اين چيني آلات، ظرف هايي وجود دارد که به روشني سرچشمه ي چيني رنگ مايه هاي آبي و سفيد و برخي فرم هاي گياهي که بر روي ظروف و يا کاشي هاي معاصر سوريه وجود داشتند، را معرفي مي کند. هر چند که تاريخ گذاري بر روي اغلب کاشي هاي آبي – سفيد سوري احتمالاً مشکل است، کاشي هاي آبي – سفيد آرامگاه و مسجد قَرص الدين الخليل التوريزي، وزير دمشق که در سال 1430/834 درگذشت، نشان مي دهد که اين سبک در دهه ي دوم قرن پانزدهم/ نهم در اوج محبوبيت و رواج خود بوده است.
نظرات کاربران
UserName