سفالگري اسلامي
که استفاده از فرم کامل حيوانات در ساخت اشيا معمول بوده، استفاده از سر انسان يا حيوانات براي دهانه ي پارچ ها و مشربه ها نيز متداول بوده است. دهانه ي اين پارچ به شکل سرانسان ساخته شده ولي مي تواند سر ابوالهول (Sphinx) باشد. اگر چنين باشد استفاده از ابوالهول براي خوش يمن بودن ظرف براي صاحبش بوده، نقشي که ابوالهول در طي دوران نخستين اسلامي دارا بوده است. خط نوشته ناخوانا، ولي احتمالاً دعاي خيري است که پشت سرهم به شکل تکراري بر روي ظرف، نوشته شده و اين نيز به شيوه ي معمول تزيين اشيا دوران اوليه اسلامي مربوط مي شود.
نظرات کاربران
UserName