سفالگري اسلامي
در دوره ي ايلخانان، گروهي از نقش هاي تزييني اقتباس شده از [نقش مايه هاي] مغولان ناحيه شرقي، از جمله اژدها، قفنوس و شکوفه گل نيلوفر (لوتوس)، در هنر ايران ظهور يافتند. اژدها به صورت سنتي، نماينده ي امپراطور و قفنوس در کنار آن، نماينده ي ملکه بود. گل نيلوفر در نزد مغولان و دربار ايشان، به عنوان نمادي مهم محسوب مي شد. پس از اين که اين نقش مايه ها به هنر ايران شناسانده شدند، سفالگران به سرعت طرح قفنوس و به خصوص شکوفه ي نيلوفر را به عنوان نقش هاي تزييني که گستره عمومي تري از نمادها را شامل مي شوند، پذيرفته و مورد استفاده قرار دادند. گل نيلوفر، مي توانست با طرح هاي گياهي و گلدار سنتي اسلامي، سازگار شود و از طرفي قفنوس به شکل پرنده ي اسطوره اي ايران، سيمرغ، درآمد. تمامي فارسي زبانان آن را به دليل دارا بودن نقشي قهرمانانه در شاهنامه، افسانه هايي از دلاوري اي شاهان اسطوره اي ايران باستان، مي شناسند.
نظرات کاربران
UserName