سفالگري اسلامي
پيکره هايي را که بر روي کاسه ديده مي شوند،احتمالاًاز طر ح هاي منسوجات اقتباس شده که ترکيب بندي متقارن در آن ها داراي فوايد تکنيکي و در نتيجه اقتصادي بوده است .علاوه بر اين ،دو اسب سوار يا دو حيوان يا پرنده ي مقابل هم ، عناصر رايجي در پارچه هاي ابريشمي باقي مانده از دوران اوليه اسلامي بوده اند .به اين ترتيب {طراحي نقوشظروف مينايي ، نه تنها بر گرفته از عناصر تصويري نسخه هي خطي مذهب ، بلکه بافته هي گران قيمت نفيسي بودند. }
نظرات کاربران
UserName