سفالگري اسلامي
بر روي اين کوزه علامت هاي دوازده منطقه البروج قابل مشاهده اند که از چپ به راست خوانده مي شوند: سرطان، جوزا، ثور، حمل، حوت، دلو، جدي، قوس، عقرب، ميزان، سنبله و اسد. قسمتي که در آن جدي تا ميزان تصوير شده، بازسازي شده چرا که دراين قسمت قطعه اي بزرگ از ظرف گمشده است. در متون اسلامي، سنبله مورد توجه خاص بوده که در اين جا به شکل پيکره اي نشسته که در دست راستش احتمالاً مشتي غله و در دست چپش وسيله ي برنده دارد، تصوير شده است. اين تصويرپردازي از نام عربي آن "السنبله" ناشي شده که به معناي "خوشه ي ذرت" است. صورت فلکي دلو، معمولاً به صورت بيرون کشيدن آب از چاه نشان داده مي شود، اما در اين جا هنرمند به اجراي ناقص بطري آب در دست راست پيکره قناعت کرده است. در جوامع اسلامي در قرون وسطي، خرافات آشکارا، رواج داشته است. در جوامع اروپايي، امروزه تفکرات خرافي مربوط به طالع بيني معمولاً به علامات صور فلکي توجه دارد که تحت تأثير آن ها، فرد به دنيا آمده و بنابراين تفکرات، ليوان ها، جاکليدي ها مانند آن، با تصوير يکي از صور فلکي تزيين مي شوند. در دوران آغازين اسلامي نيز علامت تولد هر فرد اهميت داشت. اما به نظر مي رسد که استفاده از صور فلکي مشخصي در آثار هنري آن دوره، معمول نبوده و تمامي دوازده علامت را دارا هستند.
نظرات کاربران
UserName