سفالگري اسلامي
جام زرين فامي که در اين جا تصوير شده، جلوه اي جذاب و قابل توجه دارد. از مهم ترين خصوصيت آن، پس زمينه ي تشکيل يافته از نقطه هايي است که به تقليد از پس زمينه ي برخي فلزات قيمتي، حالتي سوراخ سوراخ دارد و نشان از تأثير اين فلزات بر سنت اي لعاب کاري است. نکته ي دوم به ورود ترک هاي آسياي مرکزي به عراق اشاره دارد که تحت حکومت سلسله ي عباسي در قرن نهم / سوم و دهم / چهارم در سمت سربازان خليفه با هدف تأمين امنيت او، به اين منطقه آورده شدند. نقش پيکره ي نشسته ي جام، هيچ قرابتي با سنت هاي اسلامي ندارد و حتي مشابه تصوير يک فرد بودايي است که در ديوار نگاره هاي قرن هشتم / دوم آسياي مرکزي به کار برده مي شد.
نظرات کاربران
UserName