سفالگري اسلامي
اين دو جام نشان دهنده ي چهار نوع موضوع تزييني اوايل اسلام هستند. اولين طرح که بر روي هر دو قطعه تصوير شده، برگ نخلي است که به شيوه ي سنتي به صورت شکوفه هاي پنج برگ ترسيم شده که البته اسليمي هايي که بعدها متداول شدند، از همين طرح ها مشتق شده اند نوع دوم طرح هندسي است، بخش مرکزي طرح مربوط به جام پاييني، از فرم مربع درون لوزي تصوير شده است. سومين نوع طرح هاي انتزاعي است: در جام دوم، نخلي به شکل انتزاعي و بي شباهت به نمونه هاي قبلي خود نشان دهنده ي ذائقه و علاقه اي است که در نقاشي سنتي اسلامي و همين طور در مصور کردن سراميک ها متداول بوده است. شکل چهارم، جام دوم با لکه هاي سبز تزيين شده، نوعي تزيين که بر روي سفالينه هاي ارزان تر اجرا مي شده و در دوران اوليه اسلامي در مصر تا ايران رواج داشته است.
نظرات کاربران
UserName