نقاشي روي برنج
هنرمند چيني به نام شين چان فانگ نقاشي هاي مينياتور خود را بجاي بوم روي دانه هاي برنج ميكشد. آثار او تنها با ذره بين هاي قوي و يا ميكروسكوپ قابل ديدن است. اين هنرمند 58 سال دارد و بجز نقاشي ، خطاطي هم در آثارش ديده ميشود.
نظرات کاربران
UserName