هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز
شاید جلوی آینه های محدب ایستاده باشید . در این صورت چهره شما کشیده و شاید چاق نشان داده شود. جانتی هورویتز در آثار هنری خود از عکس این قضیه استفاده کرده است. اجسام کشیده و غیر عادی که او ساخته است در جلوی گوی های آینه ای معنا پیدا میکند. از چیزی که در آینه خواهید دید شگفت زده خواهید شد .آثاری که با جزئیات و توسط یک مهندس طراحی شده اند .
نظرات کاربران
UserName