میز حساس به گرما
میز ساخته شده توسط جی واتسون نسبت به گرما حساسیت نشان میدهد. این باعث می شود تا اثر فرد استفاده کننده از میز برای چند دقیقه روی آن باقی بماند. این میز توسط نوعی رنگ حساس به گرما رنگ امیزی شده و باعث ماندگاری اثر مشتریانش خواهد شد. این ماده در اثر حرارت رنگ خودش را از دست داده و باعث میشود که طرح چوب زیر رنگ نمایان گردد.
نظرات کاربران
UserName