اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی
یک درب خودکار هیچگاه توجه کسی را جلب نمی کند. ولی هنرمندی اسپانیایی با استفاده از هنرش توجه شما را به اشیایی جلب می کند که فکرش را هم نمی کنید. او با ساخت اشیای بسیار عادی که در زندگی روزمره همه ما وجود دارد البته در سایز غیر عادی و بزرگ توجه همه را جلب کرده است.
نظرات کاربران
UserName