ربات انسان نما
رکس نام ربات جالبی است که به شکل انسان ساخته شده و قرار است حداقل یک ماه در موزهی علوم لندن به نمایش گذاشته شود. رکس یک انسان مصنوعی دو متری است که با استفاده از پیشرفتهترین اعضای مصنوعی و تکنولوژیهای زیستی ساخته شده است. عبارت Rex مخفف Robotic Exoskeleton میباشد که معنایی جز استخوانبندی رباتی ندارد. رکس برای مستندی از شبکهی 4 تلویزیون بریتانیا با عنوان "چگونه یک انسان رباتی بسازیم" ساخته شده و چیزی حدود 1 میلیون دلار هزینه در بر داشته است.
نظرات کاربران
UserName