غذای فضانوردان به روایت تصاویر
غذای فضایی که فضانوردان در طول ماموریت فضایی مصرف میکنند به دقت توسط متخصصان پزشکی فضایی انتخاب، و با روشهای ویژه تهیه و بستهبندی میشوند. غذای فضانوردان باید روی هم رفته کوچک و سبک بوده و در عین حال نیازهای انرژی و تغذیهای فضانوردان را برآورده سازد تا آنها نیرو و سلامت کافی برای انجام ماموریت خود را داشته باشند. ترکیب غذاهای فضایی در طول تاریخ پنجاه ساله فضانوردی بشر، به سرعت پیشرفت کردهاند و روز به روز به غذاهای معمولی که مردم سر میز شام صرف میکنند شبیهتر شدهاند. حمل هر کیلو محموله به فضا حدود ۲۰۰ میلیون ریال هزینه دارد. از این رو، هر وعده غذایی که فضانوردان در ایستگاه بینالمللی فضایی صرف میکنند با احتساب وزن غذا، آب و ظروف مورد استفاده هزینه بسیار بالایی دارد.
نظرات کاربران
UserName