بزرگترین هفت تیر دنیا
نام سازنده این هفت تیر ریوالور مدل 1859 ریزارد توبیز است. هفت تیر ساخت او بزرگترین هفت تیر دنیا است.
نظرات کاربران
UserName