نخست وزیری که پلیس ترافیک شد
خانانا گوشمائو نخست وزیر تیمور شرقی در برابر کاخ ریاست جمهوری نقش پلیس ترافیک را بازی کرد و به جابجا کردن اتومبیل مردم پرداخت. گوشمائو در مرکز دیلی، پایتخت تیمور شرقی برای ورود به کاخ ریاست جمهوری با مشکل مواجه شد و به یکباره از اتومبیل پیاده شد و شخصا به هدایت اتومبیل های مردم که در ان حوالی تردد می کردند پرداخت.
نظرات کاربران
UserName