9/ دی/ 88

9 دی برخاسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه است

نظرات کاربران
UserName