پارك سرسبز در بام برج ژاپني
پارك نامبا در ژاپن در شهر اوساكا واقع شده است.مورد غير معمول در مورد اين پارك اين است كه پارك بر روي بام يك برج ساخته شده است. اين برج هم بدليل وجود اين پارك با نام برج پارك مشهور است.اين برج 30 طبقه بهمراه پاركش يكي از نماد هاي شهر اوساكا در ژاپن خواهد بود.
نظرات کاربران
UserName